Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle zákona č. 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (z 9. decembra 2010)