Životné prostredie a odpady

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Blatnica"

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Dolný Harmanec v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 30.07.2020 bolo Obci Dolný Harmanec, ako dotknutej obci, doručené oznámenie o strategickom dokumente: „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“.

Predmetné oznámenie o strategickom dokumente je prístupné k nahliadnutiu po dobu 14 dní od zverejnenia na obecnom úrade Dolný Harmanec. Oznámenie je tiež zverejnené na informačnom portáli rezortu MŽP SR:

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 - 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

974 25 Banská Bystrica

 

e-mail: vladimir.konar@minv.sk

Konzultácie podľa § 63 zákona v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ.Štúra 1 , 974 25 Banská Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.