Zastupiteľstvo, uznesenia a správa z hospodárenia

 

 Poslanci OZ ,zložili sľub 4.12.2014:

Argalášová Mária

Hrčka Miroslav

Jánošík Jaroslav

Kormanová Jana

Kubuš Ján

 

 (12.1.2015)

Schválený rozpočet na rok 2015

Príjmy:           100715,00 eur

Výdavky:           78215,00 eur

Kapitálové výdavky:  22500,00 eur

 

(12.1.2015)

Výpis uznesení zo dňa 17.12.2015

Prítomní poslanci : Argalášová,Hrčka,Jánošík,Kormanová,Kubuš

Uznesenie 20/2014

OZ doplnilo program v bode 10-diskusia

Hlasovali všetci za

 

Uznesenie 21/2014

Správa o činnosti ou-poslanci OZ zobrali na vedomie

 

Uznesenie 22/2014

Plán investicií na rok 2015

Hlasovali všetci za

 

Uznesenie 23/2014

Plán kultúrno-športových podujatí

Hlasovali všetci za

 

Uznesenie 24/2014

Plán zasadnutí

Hlasovali všetci za

 

Uznesenie 25/2014

Plán kontrolnej činnosti

Poslanci Oz berú na vedomie

 

Uznesenie 26/2014

Štatút knižnice

Hlasovali všetci za

 

Uznesenie 27/2014

Rozpočet na rok 2015,2016,2017

Hlasovali za- štyria

p. Hrčka sa zdržal

 

Uznesenie 28/2014

VZN o daniach a miestnom poplatku

Hlasovali všetci za

 

Uznesenie 29/2014

Plán dovoleniek

Poslanci OZ berú na vedomie

Návrhová komisia: Hrčka,Kormanová

Uznesenie v celom znení bolo zverejnené na úradnej tabuli a je k dizpozícií na OU v Dolnom Harmanci.

Zápisnica zo zasadnutia bola zverejnená na úradnej tabuli a je k dizpozicií na OU v Dolnom Harmanci.