Zastupiteľstvo, uznesenia a správa z hospodárenia

Kormanová Jana - zástupca starostu
Dolný Harmanec 2

Kubuš Ján
Dolný Harmanec 20

Nemčok Peter
Dolný Harmanec 52

Pohančaníková Jarmila
Dolný Harmanec 41

Snopko Ján
Dolný Harmanec 41

(21.3.2013)

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Dolnom Harmanci
konaného dňa 20. 03. 2013

K bodu : Program zasadnutia.

Uznesenie č.9/2013

     Poslanci OZ v Dolnom Harmanci dopĺňajú program uvedený na pozvánke o bod č.3 Žiadosť o príspevok od TJ Tatran Harmanec.

     Prítomní :  5
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  za
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : za
p.Snopko :  za

K bodu : Dotácia na záujmové vzdelávanie detí – predkladá JUDr. Hlinka.

Uznesenie č.10/2013

    Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Harmanec schvaľuje v zmysle § 7 ods.1 písm. c) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 ods.12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č.668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších nariadení poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Dolný Harmanec pre nižšie uvedené školy a školské zariadenia :

Názov subjektu                       Počet detí            70% dotácie
                                                                               01-08/2013

ZŠ Harmanec                        7 detí                       204,82 Eur
ZŠ Staré Hory                        5 detí                       146,30 Eur
K-Centrum, B.Bystrica         4 deti                       117,04 Eur
TJ Tatran, Harmanec           1 dieťa                      29,26 Eur

Prítomní :  5
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  za
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : za
p.Snopko :  za

K bodu : Návrh VZN č.1/2013 obce Dolný Harmanec o nakladaní s odpadmi – predkladá  starostka obce a poslanci obce.

Uznesenie č.11/2013
  
     Poslanci OZ v Dolnom Harmanci berú na vedomie, že všetkým občanom bude ponúknutá možnosť uzatvoriť Dohodu o kompostovaní vo vlastnej réžii bez zakúpenia nádob na kompostovanie – kompostérov.

Prítomní :  5
  
K bodu : Žiadosť o príspevok – Futbalový klub TJ Tatran Harmanec.

Uznesenie č.12/2013

     Poslanci Obecného zastupiteľstva v Dolnom Harmanci schvaľujú príspevok pre Futbalový klub TJ Tatran Harmanec vo výške 150,- Eur.

Prítomní :  5
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  za
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : za
p.Snopko :  za

Zapisovateľ :   Slamová M. 

Návrhová komisia :  p. Kubuš J.
    p. Pohančaníková J.

Overovatelia:    p. Kormanová J.
    p. Snopko J.

Starosta obce :   p. Alena Necpalová ...............................

      Do zápisnice zo zasadnutia OZ konaného 20.03.2013 je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Dolnom Harmanci od 26.03.2013 v úradných hodinách.

(20.3.2013)

Správa z hospodárenia obce Dolný Harmanec k 31.12.2012

Plán zasadnutí OZ na r.2013

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013

(15.3.2013)

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Harmanci
konaného dňa 14. 03. 2013

K bodu : Program zasadnutia.

Uznesenie č.1/2013

     Poslanci OZ upravujú a dopĺňajú program zasadnutia OZ nasledovne :
1. Žiadosti o odkúpenie pozemkov.
2. Správa o hospodárení k 31.12.2012 – predkladá hlavný kontrolór obce, p.Kubaliaková.
3. Plán kontrolnej činnosti na rok 2013 – predkladá hlavný kontrolór obce, p.Kubaliaková.
4. Plán dovoleniek na rok 2013 – predkladá starostka obce.
5. Plán zasadnutí na rok 2013 - predkladajú poslanci OZ a starostka obce.

Prítomní :  3
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  osprav.
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : osprav.
p.Snopko :  za

K bodu : Žiadosti o odkúpenie pozemkov.

Uznesenie č.2/2013

     Poslanci OZ v Dolnom Harmanci vydávajú kladné vyjadrenie k žiadosti p.Chovanca č.j.141/13 a č.j.207/13 k odkúpeniu pozemku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v k. ú. Dolný Harmanec.

Prítomní :  3
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  osprav.
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : osprav.
p.Snopko :  za

Uznesenie č.3/2013
 
     Poslanci OZ v Dolnom Harmanci súhlasia s kladným stanoviskom k zriadeniu vecného bremena k žiadosti č.j.178/13 Ing. Kováča Dušana s manželkou vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v k. ú. Dolný Harmanec.

Prítomní :  3
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  osprav.
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : osprav.
p.Snopko :  za

Uznesenie č.4/2013

     Poslanci OZ v Dolnom Harmanci súhlasia s kladným stanoviskom k zriadeniu vecného bremena k žiadosti č.j.168/13 – BB EXPO s.r.o., Banská Bystrica.

Prítomní :  3
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  osprav.
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : osprav.
p.Snopko :  za


K bodu : Správa o hospodárení k 31.12.2012 – predkladá hlavný kontrolór obce.

Uznesenie č.5/2013

    Poslanci OZ berú na vedomie Správu o hospodárení k 31.12.2012 v predloženom znení /viď.príloha/.

Prítomní :   3


K bodu : Plán dovoleniek na rok 2013 – predkladá starostka obce.

Uznesenie č.6/2013

Poslanci OZ berú na vedomie Plán dovoleniek na rok 2013.

Prítomní : 3

K bodu : Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 – predkladá hlavný kontrolór obce.

Uznesenie č.7/2013

     Poslanci OZ schvaľujú Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 v predloženom znení /viď.príloha/.

Prítomní :  3
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  osprav.
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : osprav.
p.Snopko :  za

K bodu : Plán zasadnutí na rok 2013 – predkladá starostka obce.

Uznesenie č.8/2013

     Poslanci OZ schvaľujú Plán zasadnutí na rok 2013 v predloženom znení /viď.príloha/.

Prítomní :  3
p.Kormanová : za
p.Kubuš :  osprav.
p.Nemčok :  za
p.Pohančaníková : osprav.
p.Snopko :  za

Zapisovateľ :   Slamová M.

Návrhová komisia :  p. Kormanová J
                                  p. Snopko J.  

Overovatelia:    p. Nemčok P.
                        p. Snopko J.

Starosta obce :   p. Alena Necpalová


Do zápisnice zo zasadnutia OZ konaného 14.03.2013 je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Dolnom Harmanci od 19.03.2013 v úradných hodinách.