Zástupca starostu obce

 

 

Peter Nemčok

zástupca starostu

 

Starosta obce Dolný Harmanec v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje Petra Nemčoka, poslanca obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec, zastupovaním starostu obce Dolný Harmanec počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie.

Zástupca starostu sa ujíma na požiadanie starostu v čase krátkodobej neprítomnosti (PN, dovolenka, služobná cesta ) alebo nespôsobilosti výkonu funkcie a do jeho pôsobnosti patrí:

  • vedenie a organizovanie práce obecného úradu
  • prijímanie bežných rozhodnutí
  • uskutočňovanie správneho konania, daňového konania /vydáva len také rozhodnutia, ktoré neznesú odklad/

Zástupcovi starostu nepatria kompetencie zo zákona vyhradené iba starostovi obce. Nemôže najmä vykonávať úpravu majetkových úkonov a pracovnoprávnych vzťahov obce.