Zasadnutia OZ, uznesenia, hospodárenie

 

N Á V R H

Záverečný účet Obce Dolný Harmanec

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2020

 

Predkladá :     Matúš Vajs, starosta obce

Spracoval:      Mgr. Beata Kalinová

V Dolnom Harmanci, dňa 13.05.2021

Návrh Záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa    09.06.2021

Záverečný účet vyvesený na úradnej tabuli dňa       ........................

Záverečný účet schválený OZ dňa ..........2021, uznesením č. ..../2021

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Obsah

1. Rozpočet obce na rok 2020

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

8. Finančné usporiadanie vzťahov

9. Návrh uznesenia

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Dolný Harmanec na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol vytvorený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. decembra 2019 uznesením č. 43/2019.

V roku 2020 bol rozpočet zmenený dvakrát

prvá zmena schválená dňa 13. augusta 2020, uznesením č. 21/2020

druhá zmena schválená dňa 14. decembra 2020, uznesením č. 43/2020.

Rozpočet obce k 31.12.2020

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

173 982,00

203 922,96

z toho :

 

 

Bežné príjmy

133 134,00

141 503,95

Kapitálové príjmy

38 000,00

38 000,00

Finančné príjmy

2 848,00

24 419,01

 

 

 

Výdavky celkom

173 982,00

203 922,96

z toho :

 

 

Bežné výdavky

114 982,00

130 985,53

Kapitálové výdavky

53 000,00

66 937,43

Finančné výdavky

6 000,00

6 000,00

 

 

 

Rozpočtové hospodárenie obce

0,00

0,00


2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

203 922,96

162 076,29

79

Z rozpočtovaných celkových príjmov 203 922,96 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 162 076,29 EUR, čo predstavuje  79 % plnenie.  V roku 2020 bol krátený príjem výnosu dane z príjmov. Krátenie týchto príjmov bolo ovplyvnené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

141 503,95

140 505,28

99

Z rozpočtovaných bežných príjmov 141 503,95 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 140 505,28 EUR, čo predstavuje 99 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

133 845,00

133 142,37

99

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 133 845,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 133 142,37 EUR, čo predstavuje plnenie na 99 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 63 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 61 393,84 EUR, čo je 97 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 58 185,94 EUR, dane zo stavieb boli v sume 3 177,54 EUR, dane z bytov boli v sume 30,36 EUR, daň za psa 400 EUR, daň z ubytovania 2 769,50 EUR, poplatok za komunálny odpad 3 023,38 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

2 769,48

2 473,37

89

Z rozpočtovaných 2 769,48 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 2 473,37 EUR, čo je 89% plnenie.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky tvoria 650 EUR, cintorínske poplatky 69 EUR, poplatky z vkladov 13,80 EUR, príjmy z náhrad poistného plnenia 1 653,  68 EUR.

 Prijaté granty a transfery v rámci ŠR

Z rozpočtovaných grantov a transferov 4 889,47 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 889,54 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie

Suma v EUR

Účel

MV SR

1 490,89

Voľby NR SR, nové komunálne

MV SR

109,97

Register adries, REGOB

MŽP SR

25,56

Životné prostredie

MDVaRR SR

404,33

Stavebný úrad, komunikácie

MV SR

1 384,67

Testovanie COVID-19

MPSVR

298,79

Rodinné prídavky

ŠÚ SR

1 092,00

SODB2021

MV SR

83,33

Vojnové hroby

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

< >Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

0

0

0

Kapitálové príjmy na rok 2020 neboli rozpočtované.

Granty a transfery

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

38 000,00

0

0

Kapitálové granty a transfery v roku 2020 boli rozpočtované v sume 38 000 EUR, obec neprijala žiadny kapitálový grant ani transfer.

Prijaté granty a transfery

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

24 419,01

21 571,01

88

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 24 419,01 EUR bolo skutočné čerpanie 21 571,01 EUR a to predstavuje 88% plnenie. Do rozpočtu boli zapojené finančné prostriedky Municipálneho úveru univerzál vo výške 17 951,01 EUR. V roku 2020 bola prijatá bezúročná návratná finančná výpomoc z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 v sume 3 620 EUR schválená obecným zastupiteľstva dňa 29.10.2020 uznesením č. 29/2020.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

203 922,96

152 363,27

75

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 203 922,96 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 152 363,27 EUR, čo predstavuje 75   % čerpanie.

1) Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

130 985,53

125 725,84

96

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 130 985,53 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2020 v sume 125 725,84 EUR, čo predstavuje  96% plnenie.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je súčasťou prílohy Záverečného účtu.

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 37 072,64 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 35 019,13 EUR, čo je 94 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  15 902,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 16 161,69 EUR, čo je 102% plnenie.

Tovary a služby

Z rozpočtovaných 77 591,89 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume 74 233,37 EUR, čo je 96% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie – elektrina, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, prevádzkový materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

66 937,43

20 637,43

31

Z rozpočtovaných 66 937,43 EUR bolo skutočne čerpanie k 31.12.2020 v sume 20 637,43 EUR, čo predstavuje 31% čerpanie. Z rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo použitých 5 400 EUR na projektovú dokumentáciu a na opravu miestnej komunikácie – cesta k bytovke 15 237,43 EUR.   

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2020

Skutočnosť k 31.12.2020

% čerpania

6 000,00

6 000,00

100

Z rozpočtovaných finančných  výdavkov 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpanie  k 31.12.2020 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie. Finančné prostriedky vo výške 6 tisíc EUR boli rozpočtované a použité na splátku Municipálneho úveru Univerzál.

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

 

Bežné  príjmy spolu

140 505,28

Bežné výdavky spolu

125 725,84

Bežný rozpočet

                             14 779,44

Kapitálové  príjmy spolu

0,00

Kapitálové  výdavky spolu

20 637,43

Kapitálový rozpočet

 • 20 637,43

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 • 5 857,99

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

 • 5 857,99

Príjmy z finančných operácií

21 571,01

Výdavky z finančných operácií

6 000,00

Rozdiel finančných operácií

15 571,01

Príjmy spolu 

162 076,29

VÝDAVKY SPOLU

152 363,27

Hospodárenie obce

9 713,02

Vylúčenie z prebytku

0,00

Upravené hospodárenie obce

9 713,02

V zmysle § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec vytvára rezervný fond vo výške určenej jej zastupiteľstvom najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6.

Schodok rozpočtu obce Dolný Harmanec v sume  - 5 857,99 EUR, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol v roku 2020 vysporiadaný príjmami z finančných operácií vo výške 5 857,99 eur.

Z uvedeného vyplýva, že obec Dolný Harmanec za rok 2020 nie je povinná tvoriť rezervný fond.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

         Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

2 848,43

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

                  rozpočtový rok

 

KZ k 31.12.2020

2 848,43

Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2020

544,62

Prírastky - povinný prídel -       1,05 %                  

420,18

Úbytky   - stravovanie                   

22,32

KZ k 31.12.2020

942,48

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A 

Názov 

ZS  k  1.1.2020  v EUR

KZ  k  31.12.2020 v EUR

Majetok spolu

214 350,39

221 464,60

Neobežný majetok spolu

196 452,85

197 201,68

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

166 974,85

167 723,68

Dlhodobý finančný majetok

29 478,00

29 478,00

Obežný majetok spolu

17 028,16

23 592,02

z toho :

 

 

Zásoby

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé pohľadávky

0,00

0,00

Krátkodobé pohľadávky

8 767,60

5 532,64

Finančné účty

8 260,56

18 059,38

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

Časové rozlíšenie

869,38

670,90

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2020 v EUR

KZ  k  31.12.2020 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu

214 350,39

221 464,60

Vlastné imanie

177 918,34

178 108,56

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

698,87

698,87

Fondy

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia

177 219,47

177 409,69

Záväzky

29 623,23

37 112,24

z toho :

 

 

Rezervy

516,00

516,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

Dlhodobé záväzky

544,62

942,48

Krátkodobé záväzky

16 525,04

4 860,61

Bankové úvery a výpomoci

12 037,57

27 608,58

Časové rozlíšenie

6 808,82

6 243,80

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Obec k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

 • voči bankám                                                              23 988,58 EUR
 • NFV MF SR                                                                3 620,00 EUR
 • voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)                                     0,00 EUR
 • voči dodávateľom                                                         461,77 EUR
 • voči štátnemu rozpočtu                                                    0,00 EUR
 • voči zamestnancom                                                    3 524,17 EUR
 • voči poisťovniam a daňovému úradu                             374,67 EUR

Veriteľ

Účel

Počiatočný stav úveru k 1.1.2020

Čerpanie úveru v roku 2020

Ročná splátka istiny v roku 2020

Ročná splátka úrokov v roku 2020

Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020

Prima banka a.s.

Municipálny úver univerzál

12 037,57

17 951,01

6 000,00

0,00

23 988,58

MF SR

NFV

0,00

3 620,00

0,00

0,00

3 620,00

Stav úverov a finančných výpomocí celkom

12 037,57

21 571,01

6 000,00

0,00

27 608,58

Obec prijala v roku 2019 Municipálny úver Univerzál od Prima banky Slovensko a. s. vo výške 30 tisíc EUR so splatnosťou v roku 2029. V roku 2020 obec prijala Návratnú finančnú výpomoc na výpadok dane, ktorú obciam poskytlo bezúročne MF SR, vo výške 3 620,00 EUR so splatnosťou v roku 2027 – štyri splátky á 905 EUR ročne, prvá splátka od roku 2024.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:  

    Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text

Suma v EUR

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019

195 279,67

Celková suma dlhu obce k 31.12.2020 z toho:

 

 • zostatok istiny z bankových úverov

23 988,58

 • zostatok istiny z pôžičiek

 

 • zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

3 620,00

 • zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

 

 • zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

 

 • zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty

 

 • zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

 

 • zostatok istiny iné

 

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2020

27 608,58

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky: 

 

 • z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty

 

 • z úveru z Environmentálneho fondu

 

 • z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

 

 • z úverov ................

 

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce

0,00

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020

27 608,58

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

 

27 608,58

195 279,67

14,14 %

Zostatok istiny k 31.12.2020**

Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019*

§ 17 ods.6 písm. a)

 

27 608,58

195 279,67

14,14 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text

Suma v EUR

Spolu bežné príjmy obce k 31.12.2019

195 279,67

Spolu bežné príjmy obce účelovo určené k 31.12.2019

2 895,80

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019

192 383,87

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

 

 • Municipálny úver Univerzál

6 000,00

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020**

6 000,00

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020

Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019

§ 17 ods.6 písm. b)

6 000,00

192 383,87

3,12 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobámObec nie je zriaďovateľom žiadnej rozpočtovej ani príspevkovej organizácie a nezaložila žiadnu právnickú osobu.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:     

Poskytovateľ

 

 

  

        - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, ....

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

- 5 -

MV SR

Hlásenia pobytu občanov a register

obyvateľov SR

109,97

109,97

0,00

MV SR

Voľby

1 490,89

1 490,89

0,00

MŽP SR

Životné prostredie

25,56

25,56

0,00

MDVaRR SR

Stavebný úrad, komunikácie

404,33

404,33

0,00

MV SR

Vojnové hroby

83,33

83,33

0,00

MPSVR

Rodinné prídavky

298,79

298,79

0,00

MV SR

Testovanie COVID-19

1 384,67

1 384,67

0,00

ŠÚ SR

SODB 2021

1 092,00

1 092,00

0,00

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom - Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí  - neobsahuje

< >Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC - neobsahuje

Vypracovala:  Mgr. Beata Kalinová                         Predkladá:  Matúš Vajs

V Dolnom Harmanci, dňa 13. mája 2020

9. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledok rozpočtového hospodárenia 9 713,02 eur.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Obecný úrad

Dolný Harmanec

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Dolný Harmanec, v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec, ktoré sa bude konať

dňa 30. marca 2021 /utorok/ o 1600 hod.

v zasadačke obecného úradu obce Dolný Harmanec

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. voľba návrhovej komisie
 1. Schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Schválenie cenovej ponuky na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu na ceste ku bytovke
 4. Schválenie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu na chodníky
 5. Schválenie 5% spolufinancovania projektu z NFP z IROP Oprava chodníkov
 6. Schválenie cenovej ponuky na vyhotovenie dopravného pasportu obce
 7. Schválenie cenovej ponuky na distribúciu vitamínov občanom.
 8. Smernica o rozpočtových opatreniach obce
 9. Interpelácie poslancov
 10. Rôzne a diskusia
 11. Záver 

  

         

Matúš Vajs, starosta obce

 

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2020

 Pozvánka

 Zápisnica

 Uznesenia

Schválený rozpočet na rok 2021 - 2023

Podrobné členenie rozpočtu na rok 2021 - 2023

 

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023  

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023:

dôvodová správa, návrh uznesenia

podrobné členenie príloha

Rozpočtové opatrenie č. 2020/02

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.10.2020

V súvislosti s prebiehajúcou druhou vlnou pandémie COVID-19 Vláda SR rozhodla Uznesením č. 645 z 12. októbra 2020 o zákaze zhromažďovania osôb nad 6 osôb. 

 Pozvánka

 Zápisnica

 Uznesenia

 

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.08.2020

   Pozvánka  

    Zápisnica

    Uznesenia

Rozpočtové opatrenia č. 2020/01

Správa nezávislého auditora za rok 2019

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.07.2020

   Pozvánka 

   Zápisnica

   Uznesenia

Záverečný účet obce 2019

Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce 2019

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/sprava-z-kontrolnej-innosti-hlavneho-kontrolora.pdf

Zápisnica OZ 07.05.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-07.05.2020.pdf

Uznesenie OZ 07.05.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-07.05.2020.pdf

OZNÁMENIE ZASTUPITEĽSTVO: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/pozvanka-oz-07-5-2020.docx

OZNAM - Zmena termínu konania zasadnutia OZ

Pozvánka OZ 12.03.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/pozvanka_oz_20200312.pdf

Zápisnica OZ 12.12.2019:   http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica_riadne_oz_20191212.pdf

Uznesenie OZ 12.12.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-12.12.2019.pdf

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

Zápisnica OZ 30.09.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-30.09.2019.pdf

Uznesenie OZ 30.09.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-30.09.2019.pdf

Zmeny rozpočtu na rok 2019

Zápisnica OZ 27.07.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-27.07.2019.pdf

Uznesenie OZ 27.07.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-27.07.2019.pdf

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Dolný Harmanec

Zápisnica OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-13062019.pdf

Uznesenie OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-13062019.pdf

Návrh záverečného účtu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/navrh-zavereneho-utu.pdf

Zápisnica OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-31.01.2019.pdf

Uznesenie OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-31.01.2019.pdf

Rozpočet na rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/rozpoet-na-r.-2

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÝ HARMANEC ZVOLENÍ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018 - 2022

 

 • Martišková Elena
 • Kubuš Ján
 • Gregor Pavol
 • Gregor Matej