Zasadnutia OZ, uznesenia, hospodárenie

Obecný úrad

Dolný Harmanec

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce Dolný Harmanec, v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec, ktoré sa bude konať

dňa 30. marca 2021 /utorok/ o 1600 hod.

v zasadačke obecného úradu obce Dolný Harmanec

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
  1. určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  2. voľba návrhovej komisie
 1. Schválenie programu
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Schválenie cenovej ponuky na prekrytie pozdĺžneho odvodňovacieho žľabu na ceste ku bytovke
 4. Schválenie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu na chodníky
 5. Schválenie 5% spolufinancovania projektu z NFP z IROP Oprava chodníkov
 6. Schválenie cenovej ponuky na vyhotovenie dopravného pasportu obce
 7. Schválenie cenovej ponuky na distribúciu vitamínov občanom.
 8. Smernica o rozpočtových opatreniach obce
 9. Interpelácie poslancov
 10. Rôzne a diskusia
 11. Záver 

  

         

Matúš Vajs, starosta obce

 

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.12.2020

 Pozvánka

 Zápisnica

 Uznesenia

Schválený rozpočet na rok 2021 - 2023

Podrobné členenie rozpočtu na rok 2021 - 2023

 

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023  

Návrh rozpočtu na roky 2021, 2022, 2023:

dôvodová správa, návrh uznesenia

podrobné členenie príloha

Rozpočtové opatrenie č. 2020/02

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 29.10.2020

V súvislosti s prebiehajúcou druhou vlnou pandémie COVID-19 Vláda SR rozhodla Uznesením č. 645 z 12. októbra 2020 o zákaze zhromažďovania osôb nad 6 osôb. 

 Pozvánka

 Zápisnica

 Uznesenia

 

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.08.2020

   Pozvánka  

    Zápisnica

    Uznesenia

Rozpočtové opatrenia č. 2020/02

Správa nezávislého auditora za rok 2019

****************************************************************************

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.07.2020

   Pozvánka 

   Zápisnica

   Uznesenia

Záverečný účet obce 2019

Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce 2019

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/sprava-z-kontrolnej-innosti-hlavneho-kontrolora.pdf

Zápisnica OZ 07.05.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-07.05.2020.pdf

Uznesenie OZ 07.05.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-07.05.2020.pdf

OZNÁMENIE ZASTUPITEĽSTVO: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/pozvanka-oz-07-5-2020.docx

OZNAM - Zmena termínu konania zasadnutia OZ

Pozvánka OZ 12.03.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/pozvanka_oz_20200312.pdf

Zápisnica OZ 12.12.2019:   http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica_riadne_oz_20191212.pdf

Uznesenie OZ 12.12.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-12.12.2019.pdf

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

Zápisnica OZ 30.09.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-30.09.2019.pdf

Uznesenie OZ 30.09.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-30.09.2019.pdf

Zmeny rozpočtu na rok 2019

Zápisnica OZ 27.07.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-27.07.2019.pdf

Uznesenie OZ 27.07.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-27.07.2019.pdf

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Dolný Harmanec

Zápisnica OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-13062019.pdf

Uznesenie OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-13062019.pdf

Návrh záverečného účtu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/navrh-zavereneho-utu.pdf

Zápisnica OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-31.01.2019.pdf

Uznesenie OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-31.01.2019.pdf

Rozpočet na rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/rozpoet-na-r.-2

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÝ HARMANEC ZVOLENÍ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018 - 2022

 

 • Martišková Elena
 • Kubuš Ján
 • Gregor Pavol
 • Gregor Matej