Všeobecne záväzné nariadenia obce

 

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanec

VZN č. 3/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

VZN č. 2/2020 o poskytnutí dotácie pre PO a FO podnikateľov

VZN č. 1/2020 o zriadení DHZO

VZN č. 1/2019 o organizácii miestneho referenda: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/vzn/vzn-o-organizacii-miestneho-referenda-12019.pdf

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/vzn/zasady-podavania-preverovania-podnetov.pdf

Štatút obce: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/vzn/statut-obce-r.2010.doc

Rokovací poriadok OZ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/vzn/rokovaci-poriadok-r.2010.doc

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a poplatku za KO - dodatok k VZN č. 8/2015 - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/vzn/vzn-.-12017.pdf

VZN č. 2/2015 O PREVÁDZKOVOM PORIADKU POHREBISKA A DOMU SMÚTKU- vzn 2/2015

ORGANIZAČNÝ PORIADOK OBECNÉHO ÚRADU OBCE DOLNÝ HARMANEC-organizačný poriadok

VZN č.5/2015 TRHOVÝ PORIADOK- vzn 5/2015

VZN č.6/2015 O PODMIENKACH PREDAJA VÝROBKOV A POSKYTOVANIA SLUŽIEB NA TRHOVÝCH MIESTACH- vzn 6/2015

VZN č.1/2016 O UMIESŤNOVANÍ VOLEBNÝCH PLAGÁTOV- vzn 1/2016