Smernice

SMERNICA č. 1/2019 ZÁSADY ODMEŇOVANIA - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/smernice/zasady-odmeovania-poslancov.pdf

SMERNICA O VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/smernice/smernica-o-vybavovani-sanosti.pdf

ZÁSADY PODÁVANIA, PREVEROVANIA A EVIDOVANIA PODNETOV PODÁVANÝCH V ZMYSLE ZÁKONA č. 307/2014 Z. z. - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/smernice/zasady-podavania-preverovania-a-evidovania-podnetov.pdf

SMERNICA č. 1/2015 O HOSPODÁRENÍ S FINAČNÝMI PROSTRIEDKAMI NA REPREZENTAČNÉ A PROPAGAČNÉ ÚČELY, NA OBČIANSKE OBRADY A SLÁVNOSTI OBCE-smernica 1/2015

SMERNICA č.4/2015 DOKUMENT STAROSTLIVOSTI O DREVINY- smernica 4/2015

SMERNICA č.1/2016 O FINAČNEJ KONTROLE A AUDITE- smernica 1/2016

SMERNICA č.2/2016 O POUŽÍVANÍ ÚRADNÝCH PEČIATOK- smernica 2/2016