Dobrovoľná zbierka

Dobrovoľná zbierka ukončená 31. 08. 2019

 

Obecný úrad Dolný Harmanec

Obec Dolný Harmanec, v súlade s § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 5 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vyhlasuje dobrovoľnú zbierku s názvom

“Finančná pomoc rodine Dunkovej po požiari rodinného domu“

Usporiadateľ dobrovoľnej zbierky: Obec Dolný Harmanec, IČO 00 313 378, DIČ 2021115789

Účel dobrovoľnej zbierky: Finančný príspevok pre rodinu Dunkovú, na nevyhnutné výdavky spojené s opravami po požiari rodinného domu.

Spôsob konania dobrovoľnej zbierky:

  1. Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Dolný Harmanec, vedený v Prima banke a. s., pobočka Banská Bystria, číslo IBAN SK18 5600 0000 0012 8655 8003. Do správy sa uvedie meno prispievateľa, alebo názov spoločnosti.
  2. V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Dolnom Harmanci, s označením ,,Dobrovoľná zbierka“

Doba konania dobrovoľnej zbierky: od 27. júla 2019 do 31. augusta 2019

  Finančné prostriedky získané zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledkoch zbierky (príjme a použití finančných prostriedkov) budú poslanci a verejnosť informovaní zverejnením údajov na úradnej tabuli, na webovej stránke obce Dolný Harmanec www.dolnyharmanec.sk, prípadne zverejnením v médiách. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov zabezpečí hlavná kontrolórka obce.

 Vyhlásenie zbierky bolo prerokované a schválené na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Dolný Harmanece, konanom dňa 27. júla 2019, uznesením č. 26/2019.

V Dolnom Harmanci, dňa 27. júla 2019

                                                                                          Matúš Vajs, starosta obce

 

Dokument na tlač Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky