INFORMÁCIE PRE OBČANOV

ŽIADOSŤ O VÝVOZ SEPTIKU:  pdf. tlačivo - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/ziadost-zakaznika_internet_rev.5.pdf

                                                  xls. tlačivo - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/ziadost-zakaznika_internet_rev.51.xls

          - žiadosť je možné podať aj elektronicky: cc@stvps.sk

          - do predmetu žiadosť je potrebné napísať: Žiadosť o vývoz septiku

 

OZNÁMENIE O ORGANIZOVANÍ VEREJNÉHO ŠPORTOVÉHO PODUJATIA - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/oznamenie-o-podujati.pdf

ČESTNÉ PREHLÁSENIE TKO - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/vzn/estne-prehlasenie-tko-obania-s-trvalym-pobytom.doc

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/ohlasenie-drobnej-stavby.docx

NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/navrh-na-vydanie-kolauda.-rozhodnutia.docx

NÁVRH NA VYDANIE ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/navrh-na-vydanie-uzemneho-rozhodnutia.docx

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/iados-o-povolenie-zmeny-v-uivani-stavby.docx

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/iados-o-pred.-terminu-dokonenia-stavby.docx

ŽIADOSŤ O POVOLENIE ODSTRÁNENIA STAVBY - http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/info-pre-obanov/iados-o-povolenie-odstranenia-stavby.docx

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU NA VÝRUB DREVÍN- výrub drevín

AKO SPRÁVNE UROBIŤ PODANIE- podanie

AKO SPRÁVNE NAPÍSAŤ SŤAŽNOSŤ- sťažnosť

ZABEZPEČENIE ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V ZIMNÝCH MESIACOCH- zimná údržba

INFORMAČNÝ LETÁK O ZBERE A TRIEDENÍ KOMUNÁLNYCH ODPADOV- komunálne odpady

TLAČIVO K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI- daň nehnuteľnosti

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE K DANIAM- informácie k daniam

POUČENIE AKO VYPĹŇAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE- poučenie1, poučenie2, poučenie3, poučenie4

DOKUMENTY POTREBNÉ K VYDANIU STAVEBNÉHO POVOLENIA- vydanie stavebného povolenia

TLAČIVO PRE URČENIE, ZRUŠENIE, ZMENU SÚPISNÉHO ČÍSLA- žiadosť o určenie, zrušenie, zmenu súpisného čísla

TLAČIVO PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA- žiadosť o vydanie stavebného povolenia

OSVEDČOVANIE PODPISOV A LISTÍN
Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

  • Osvedčovanie podpisov

        K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje.
        Svoju totožnosť preukazuje daná osoba platným občianskym preukazom.
        Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 1,50 €.
        Poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.
        Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis v úradnej miestnosti 1,50 €.
    Osvedčiť podpis možno aj mimo úradnej miestnosti.

  •       Osvedčovanie listiny

        osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove.
        k osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny a prefotenú kópiu dokladu.
        správny poplatok za osvedčenie listiny za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku je 1,50 €.
        poplatok sa platí v hotovosti do pokladne obce.
        Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.
    Osvedčiť odpois z listiny je možné len v úradnej miestnosti.

VYDÁVANIE RYBÁRSKYCH LÍSTKOV

V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.2: Rybársky lístok vydáva obec, na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.3: Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.         
V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.11: Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné. V zmysle zákona NR SR č.139/2002 Z.z. o rybárstve § 10 ods.4: Vydanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha poplatku.
Lehota vybavenia: na počkanie
Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka je príjmom obce podľa zákona NR SR č. 583/2003 Z.z. položka 38 :
a/ týždenný ...................................... 1,50 €
b/ mesačný ...................................... 3,00 €
d/ ročný ............................................7,00 €
e/ trojročný .................................... 17,00 €
Oslobodenie od poplatku:
- deti do 15 rokov.
- žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci, na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
- cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta SR, Národnej rady SR a vlády Slovenskej republiky.  Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu. Rybársky lístok platí pre celú SR do dňa vyznačeného na rybárskom lístku.
Rybár pri lovení musí mať:
• rybársky lístok (vydáva obec)
• členský preukaz Rybárskeho zväzu (vydáva Rybársky zväz)
• povolenku na rybolov v tom mieste, kde je členom Rybárskeho zväzu
• hosťovačku - z toho rybárskeho zväzu, kde chce loviť ryby